Overslaan en naar de inhoud gaan

Opstart federatie Waterwinning

Waterwinning

Gwen Backx, zaakvoerder van Backx Putboringen, startend voorzitter, stuurgroeplid BVBB en betrokken in werkgroep cel opleidingen voor booractiviteiten binnen Vlarel.

Naten Van Hemelrijck, ex-CEO Vanhecke NV, Zaakvoerder Terra Inc bv, startend vice-voorzitter, stuurgroeplid BVBB en trekker in werkgroep cel opleidingen voor booractiviteiten binnen Vlarel.

Dit voorjaar is een werkgroep Boorwerkzaamheden opgestart waarbij de verschillende disciplines en booractiviteiten zich verenigen binnen Embuild, vroegere Confederatie Bouw. Deze werkgroep is een overlegorgaan tussen de verschillende sectoren die boringen uitvoeren dat de gezamenlijke belangen wenst te verdedigen naar de bouwsector, de maatschappij en naar de overheid. Naast de erkende boorbedrijven is ook de sector van de diepfundering (ABEF) betrokken in dit overleg. De bedrijven discipline 1, bemalingsbedrijven, en de geothermiesector (discipline 4) hebben al langer een overlegstructuur en nemen deel aan de dialoog. Op vandaag bestaat er geen federatie voor de bedrijven die actief zijn in discipline 2: waterwinning en open geothermie. We menen dat het noodzakelijk is om ook de specifieke noden van deze bedrijven in te brengen in het overleg. De belangen zijn immers niet altijd gelijk voor de verschillende activiteiten, sommige problemen zijn analoog en gezamenlijke communicatie naar de markt en de overheid zal meer slagkracht hebben dan verdeeldheid.

We wensen graag een eerste vergadering te organiseren op datum 23 november 2022 te Sint-Niklaas (Stationsplein 1). We willen graag zo spoedig mogelijk in overleg met de sector prioriteiten en werkpunten bepalen. Vanuit de noodzaak om de erkende boorbedrijven discipline 2 - waterwinning en open geothermie - te vertegenwoordigen binnen de vereniging van de erkende boorbedrijven en in dialoog met de andere sectoren en overheid nemen we het initiatief als startende voorzitter en vice-voorzitter. Het doel is om naar analogie met BVBB een stuurgroep te vormen die verdere structurering van deze federatie organiseert. Deze federatie zal ook helpen om de leden te informeren over bestaande en nieuwe wetgeving, opleidingen te verbeteren, eventuele gezamenlijke communicatie of standpunten te formuleren. Alle Vlarel erkende boorbedrijven discipline 2 worden uitgenodigd op deze informatieve startvergadering. We hopen op een talrijke aanwezigheid!

Voor meer informatie kan u terecht bij cluster@embuild.be.